in format pdf

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ATESTAREA OPERATORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZĂ SERVICII /EXECUTĂ LUCRĂRI SUB TENSIUNE ÎN INSTALAŢII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC NAŢIONAL
- februarie 2012 -

CUPRINS

1. SCOP
2. DOMENIUL DE APLICARE
3.1. Definiţii
3.2. Prescurtări
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Preşedinte A-LST-R
5.2 Secretar A-LST-R
5.3 Preşedinte Comisie de Atestare operatori economici care desfăşoară activităţi LST în instalaţiile electroenergetice
5.4. Secretar Comisie Atestare operatori economici care desfăşoară activităţi LST în instalaţiile electroenergetice
5.5. Evaluator Şef
6. MOD DE LUCRU
6.1. Documentele necesare atestării
6.2. Analiza documentelor de atestare şi emiterea atestatului
6.3. Evaluarea solicitantului
6.4. Modificarea atestatului
6.5. Reatestarea
6.6. Suspendarea sau retragerea atestatului Ce document se emite si cine are responsabilitaţi în această decizie? Cum se stabileşte durata suspendării?
7. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE OPERATORULUI ECONOMIC ATESTAT
8. MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI ATESTAŢI PENTRU LST
9. ÎNREGISTRĂRI
10. ANEXE


1. SCOP
1.1. Procedura are ca scop prezentarea modului de evaluare în vederea atestării şi reatestării operatorilor economici, prestatori de servicii/executanţi de lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice din Sistemului Electroenergetic Naţional.
1.2. În scopul respectării normelor în vigoare, operatorii economici care prestează servicii/ execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice, trebuie să deţină atestat emis de A-LST-R.
1.3. Procedura precizează modul în care prestatorii de servicii/executanţii de lucrări sub tensiune sunt permanent monitorizaţi si evaluaţi cu privire la modul în care aplică şi respectă prevederile reglementărilor în vigoare pentru LST.
1.4. Procedura oferă o garanţie de calitate şi securitate beneficiarilor serviciilor/lucrărilor executate sub tensiune.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Atestarea de către A-LST-R a operatorilor economici, prestatori de servicii/ executanţi de lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice ale Sistemului Electroenergetic Naţional, reprezintă o activitate desfăşurată în conformitate cu NTE 010/11/00-Regulament pentru lucrul sub tensiune în instalaţii electrice.
2.2. Procedura se aplică operatorilor economici ale căror servicii/lucrări de LST se desfăşoară în instalaţiile din sistemul electroenergetic.
2.3. Operatorii economici care subcontractează servicii/lucrări de LST răspund pentru respectarea prevederilor legale de către subcontractanţi, de calitatea serviciilor furnizate sau a lucrărilor executate de aceştia. Este obligatoriu ca şi subcontractanţii să fie atestaţi pentru lucru sub tensiune în instalaţii electrice, conform prevederilor prezentei proceduri.
3. DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI
3.1. Definiţii
3.1.1. Atestare - activitate de emitere a unui act tehnic şi juridic, denumit atestat, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice în vederea desfăşurării unor servicii/lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional. Atestarea propriu-zisă constă în evaluarea capabilităţii tehnice, financiare şi a stadiului de funcţionare a sistemului integrat calitate, mediu, securitate ocupaţională al candidatului la atestare.
3.1.2. Atestat - Act tehnic şi juridic, emis de către A-LST-R, în conformitate cu procedura, prin care se acordă o permisiune unui operator economic, persoană juridică, pentru execuţia de lucrări/prestarea de servicii în instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional
3.1.3. Beneficiar- Operator economic care beneficiază de execuţia de lucrări/prestarea de servicii în tehnologie LST..
3.1.4. Comisia de atestare- Comisie a A-LST-R care aplică procedura de atestare a agenţilor economici care execută lucrări/ prestează servicii sub tensiune în instalaţiile electrice.
3.1.5. Echipa de evaluare- Echipă formată din 3-4 membrii ai Comisiei de Atestare, care execută evaluarea la operatorul economic.
3.1.6. Electrician autorizat LST- Persoană fizică având calificare şi experienţă corespunzătoare şi care este autorizată în condiţiile NTE 010/11/00 pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de LST în instalaţiile electrice
3.1.7. Fişa tehnică- Documentul scris, pentru fiecare tip de scule sau dispozitiv de lucru sub tensiune, în care sunt cuprinse caracteristicile tehnice, condiţiile de verificare şi încercare, control, întreţinere, păstrare şi transport, precum şi indicaţiile pentru utilizare.
3.1.8. Instrucţiune specifică de securitatea muncii (ISSM)- Documentul scris, întocmit pentru executarea lucrărilor/prestarea serviciilor sub tensiune, în condiţii de securitate.
3.1.9. Instrucţiunea tehnologică- Documentul scris, codificat, propriu unităţii prestatorului/executantului, în care sunt cuprinse metodele de lucru, sculele şi dispozitivele utilizate, succesiunea operaţiilor şi indicaţiile tehnologice pentru prestarea unui serviciu/executarea unei anumite lucrări sub tensiune.
3.1.10. Modificare a atestatului LST - Emitere de către A-LST-R a unui atestat modificat, în conformitate cu prevederile din regulament.
3.1.11.Operator economic- Unitate patrimonială de tipul regiilor autonome, societăţilor comerciale pe acţiuni, societăţilor cu răspundere limitată sau altor tipuri de societăţi comerciale, definite prin Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care întocmesc situaţii financiare ce reflectă activitatea proprie
3.1.12. Operator economic atestat LST- Operator economic, persoană juridică, titular al unui atestat acordat de A-LST-R, a cărui valabilitate nu a expirat.
3.1.13. Reatestare LST- Activitatea de acordare a unui nou atestat unui operator economic titular al unui astfel de document a cărui perioadă de valabilitate expiră sau a expirat.
3.1.14. Retragere a atestării LST- Emitere de către A-LST-R a unei decizii prin care unui operator economic atestat i se anulează dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost atestat;
3.1.15. Sistem Electroenergetic Naţional- Ansamblu al instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează activităţile de producere, transport, conducere operativă, distribuţie şi utilizare a energiei electrice.
3.1.16. Suspendare a atestării LST- Emitere de către A-LST-R a unei decizii prin care unui operator economic atestat i se retrage, pentru o perioadă de timp determinată, dreptul de a desfăşura activităţile pentru care a fost atestat.
3.2. Prescurtări
3.2.1. LST- Lucru sub tensiune
3.2.2. A-LST-R- Asociaţia pentru Lucrul Sub Tensiune din România
3.2.3. ISSM- Instrucţiune specifică de securitatea muncii
3.2.4. ITI-PM- Instrucţiune tehnică internă de protecţie a muncii pentru LST la JT
3.2.5. FT- Fişă tehnică
3.2.6. IT-LST- Instrucţiune tehnologică pentru lucrul sub tensiune
3.2.7. CA- Comisia de atestare pentru activităţi de LST în instalaţiile electrice
3.2.8. PV- Proces verbal
3.2.9. ANRE- Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei
3.2.10. SEN- Sistemul Energetic Naţional
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1.1. NTE 010/11/00-Regulament pentru lucrul sub tensiune în instalaţii electrice
4.1.2. Legea energiei electrice 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare
4.1.3. Legea 319 / 2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
4.1.4. Statutul A-LST-R
4.1.5. Regulament de Organizare şi Funcţionare a A-LST-R
4.1.6. HG 1146/2006 Cerinţe minime de securitate a muncii pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă
4.1.7. HG 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului
5. RESPONSABILITĂŢI
5.1. Preşedinte A-LST-R
5.1.1. Semnează Certificatul de Atestare.
5.1.2. Aprobă Procesul Verbal al Comisiei de Atestare privind atestarea / reatestarea / respingerea atestării operatorului economic.
5.1.3. In caz de balotaj al Comisiei de Atestare hotăreşte admiterea / respingerea cererii de atestare sau reatestare, suspendarea sau anularea atestării
5.1.4. Aprobă componenţa Comisiilor de Evaluare.
5.1.5. Aprobă Raportul de Evaluare
5.1.6. Aprobă lista cu operatorii economici atestaţi LST pentru afişare pe site-ul A-LST-R.
5.2 Secretar A-LST-R
5.2.1. Primeşte şi înregistrează dosarul de atestare / reatestare de la operatorul economic.
5.2.2. Supune Preşedintelui A-LST-R acceptarea dosarului, după care îl înaintează Comisiei de Atestare spre soluţionare.
5.2.3. Întocmeşte adresele şi deţine corespondenţa dintre A-LST-R şi prestatorii de servicii/executanţii de lucrări, precum şi cu beneficiarii serviciilor/lucrărilor (atestare, evaluare, etc.).
5.2.4. Propune componenţa Comisiei de Evaluare.
5.2.5. Arhivează dosarele de atestare şi înregistrează Atestatele
5.2.6. Vizează lista cu furnizori atestaţi LST.
5.3 Preşedinte Comisie de Atestare operatori economici care desfăşoară activităţi LST în instalaţiile electroenergetice
5.3.1. Analizează documentele operatorului economic supus atestării / reatestării
5.3.2. Vizează Raportul de Evaluare
5.3.3. Vizează corespondenţa dintre A-LST-R şi prestatorii de servicii/executanţii de lucrări , precum şi cu beneficiarii acestora
5.3.4. Conduce şedinţa Comisiei de Atestare
5.3.5. Aprobă data, ora şi ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Atestare
5.3.6. Vizează componenţa Comisiilor de Evaluare
5.3.7. Vizează Procesele Verbale de şedinţă.
5.3.8. Vizează lista cu furnizori atestaţi LST
5.4. Secretar Comisie Atestare operatori economici care desfăşoară activităţi LST în instalaţiile electroenergetice
5.4.1. Întocmeşte Procesul Verbal de şedinţă, obţine vizele necesare, îl ataşează documentaţiei
5.4.2. Arhivează dosarele de atestare şi înregistrează atestatele.
5.4.3. Stabileşte data şi ora sedinţei Comisiei de Atestare, o supune aprobării Preşedintelui Comisiei şi convoacă Comisia de Atestare
5.4.4. Ţine corespondenţa cu Secretarul A-LST-R
5.4.5. Întocmeşte şi actualizează, ori de câte ori este cazul, lista cu societăţile atestate/respinse şi o înaintează spre publicare secretarului A-LST-R
5.5. Evaluator Şef
5.5.1 Analizează documentele depuse în dosarul de atestare / reatestare din punct de vedere al conţinutului conform articolului 6.1. şi al corectitudinii
5.5.2. Stabileşte data şi ora Evaluarii şi o supune aprobării Preşedintelui Comisiei şi convoacă Comisia de Evaluare
5.5.3. Întocmeşte programele Comisiilor de Evaluare
5.5.4. Completează dosarul cu Raportul de Evaluare, dacă este cazul.
5.5.5. Întocmeşte Raportul de Evaluare, obţine vizele necesare, îl ataşează documentaţiei.
6. MOD DE LUCRU
6.1. Documentele necesare atestării
6.1.1. Atestarea de către A-LST-R a operatorilor economici se face la cererea acestora.
6.1.2. Operatorii economici care solicită atestarea vor depune la secretariatul A-LST-R o cerere în conformitate cu modelul din Anexa 1.
6.1.3. Operatorii economici, prestatori de servicii/executanţi de lucrări sub tensiune, vor completa şi transmite la A-LST-R următoarele documente:
• Memoriu de prezentare a societăţii şi copii ale documentelor de înfiinţare ale acesteia;
• Copie după atestatul la zi, obţinut conform Ordinului 24/2007 al ANRE privind Regulamentul de atestare a operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţiile electrice din sistemul energetic (având categoria de instalaţii şi activitatea adecvată pentru care solicită atestarea);
• Minim 3 recomandări, lista de referinţe şi alte documente care demonstrează seriozitatea societăţii şi calitatea lucrărilor executate/serviciilor prestate;
• Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială care să ateste capabilitatea solicitantului de a presta servicii/executa lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice;
• Lista personalului autorizat pentru LST şi copii după taloanele de autorizare ale acestora. Operatorul economic trebuie să aibă:
a) pentru Înaltă Tensiune, minim
- 1 lucrător autorizat nivel I.3.T (conform NTE 10/11/00)
- 3 lucrători autorizaţi nivel I.1.T (conform NTE 10/11/00)
b) pentru joasă tensiune minim
- 1 electrician autorizat cu grupa de autorizare III IPSM (conform NTE 010/11/00)
- 2 electricieni autorizaţi cu grupa de autorizare I IPSM (conform NTE 010/11/00)
• CV-uri pentru cel puţin trei dintre persoanele autorizate (dintre care 1 să fie cu nivel I 3T sau cu grupa de autorizarea III IPSM);
• Lista instrucţiunilor tehnologice de lucru sub tensiune, pe categorii de servicii/lucrări;
• Lista instrucţiunilor specifice de securitatea muncii pentru servicii/lucrări sub tensiune, pe categorii de lucrări;
• Instrucţiunile tehnologice de lucru sub tensiune;
• Instrucţiunile specifice de securitatea muncii pentru servicii/lucrări sub tensiune;
• Procedurile de securitatea muncii specifice pentru lucru sub tensiune; alte proceduri referitoare la LST, pe care vrea să le utilizeze;
• Documente care confirmă că echipamentele şi sculele pe care le utilizează sunt certificate de organisme recunoscute şi poartă marca CE (unde e cazul);
• Programul de instruire pentru fiecare categorie de lucrător autorizat LST;
• Dupa comunicarea de catre secretarul Comisiei a sumei de plata necesare, contabilul A-LST-R va intocmi factura. Copia dupa ordinul de plata prin care s-a achitat taxa de atestare se va transmite la A-LST-R cel tarziu in 5 zile lucratoare de la primirea facturii.
6.2. Analiza documentelor de atestare şi emiterea atestatului
6.2.1. La primirea documentaţiei operatorului economic, Comisia de Atestare analizează completitudinea şi evaluează conţinutul acesteia în raport cu cerinţele minime stabilite (Anexa nr. 2).
6.2.2. Dacă documentaţia este incompletă, secretarul Comisiei cere completări sau clarificări direct de la operatorul economic şi întocmeşte, în acest sens, scrisoarea de solicitare a documentelor lipsă, în cel mult 15 zile de la evaluarea cererii.
6.2.3. Funcţie de rezultatul analizei şi/sau concluziile din raportul de evaluare, secretarul Comisiei de Atestare întocmeşte scrisoarea de acceptare sau de refuz prin care informează operatorul economic asupra concluziilor respective.
6.2.4. Secretarul Comisiei de Atestare transmite PV de şedinţă secretarului A-LST-R, care întocmeşte, după caz scrisoare de respingere sau Certificatul de Atestare
6.2.5. Răspunsul de acceptare (însoţit de Atestat) sau de refuz al solicitării către operatorul economic se face în maxim 45 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la A-LST-R.
6.2.6. După aprobarea scrisorii de acceptare, secretarul Comisiei de Atestare ataşează la dosarul operatorului economic o copie, iar originalul este transmis la operatorul economic.
6.2.7. Certificatul de Atestare / Atestatul se întocmeşte în conformitate cu conţinutul prezentat în Anexa 6.
6.2.8. Atestatele se înregistrează, în ordinea emiterii lor, într-un registru şi se publică pe site-ul A- LST-R.
6.2.9. Atestatul are valabilitate astfel:
2 ani - pentru cel care solicită atestarea pentru joasă tensiune
3 ani- pentru cel care solicită atestarea pentru înaltă tensiune
6.2.10. Nu se acordă atestarea operatorilor economici care nu întrunesc toate condiţiile de atestare sau care la evaluare nu fac dovada condiţiilor pentru care au cerut atestarea pentru fiecare categorie de servicii/lucrări
6.3. Evaluarea solicitantului
6.3.1. După analiza documentelor depuse de un prestator/executant la A-LST-R, prin care rezultă capabilitatea acestuia de a realiza lucrarile/serviciile din domeniul solicitat, Preşedintele Comisiei de Atestare propune Presedintelui A-LST-R o evaluare la prestatorul/executantul respectiv.
6.3.2. Preşedintele Comisiei de Atestare propune operatorului economic perioada de desfăşurare a evaluarii. Secretarul A-LST-R propune membrii Comisiei de Evaluare, care de regulă va avea următoarea componenţă:
- şeful echipei (care de regula este Preşedintele Comisiei de Atestare)
- 1-2 membrii ai Comisiei de Atestare
6.3.3. Cu ocazia evaluarii la operatorul economic, echipa de evaluare verifică corectitudinea datelor transmise şi obţine dovezi privind îndeplinirea cerinţelor de la pct. 6.1.3.
6.3.4. In cazuri deosebite (cazul în care Comisia de evaluare are dubii privind corectitudinea aplicării tehnologiilor), echipa de evaluare poate solicita demonstraţii practice pentru anumite categorii de servicii/lucrări (tehnologii).
6.3.5. Evaluatorul Şef împreună cu echipa de evaluare întocmeşte raportul de evaluare, pe care îl transmite la secretarul Comisiei de Atestare. În raportul de evaluare se va preciza distinct pentru care din tehnologiile verificate se acorda atestatul.
6.4. Modificarea atestatului
6.4.1. Operatorul economic, titular de atestat, care doreşte extinderea atestării pentru alte nivele de tensiune şi alte categorii de servicii/lucrări va respecta aceeaşi procedură ca şi în cazul procedurii de atestare iniţială (vezi 6.1.).
6.4.2. Detaliile privind modul de prezentare a documentaţiei anexate la cererea de reatestare sunt prezentate în Anexa 3.
6.4.2. A-LST-R va emite un nou Atestat, care va cuprinde noile condiţii de atestare şi categoriile de servicii/lucrări.
6.5. Reatestarea
6.5.1. Reatestarea de către A-LST-R a operatorilor economici se face la cererea acestora.
6.5.2. Operatorii economici care solicită reatestarea vor depune la secretariatul A-LST-R documentaţia, în conformitate cu punctul 6.1. şi Anexa3 din prezenta procedură.
6.5.3. Se va depune în plus lista serviciilor prestate/lucrărilor executate în perioada deţinerii atestatului.
6.6. Suspendarea sau retragerea atestatului Ce document se emite si cine are responsabilităţi în această decizie? Cum se stabileşte durata suspendării?
6.6.1. A-LST-R poate suspenda atestatul pe perioade determinate, între 6 luni şi un an, în următoarele cazuri, sesizate de beneficiarii serviciilor/lucrărilor sau de organele de control:
a) avarii, incidente grave sau accidente în instalaţii în perioada prestării serviciilor/executării lucrărilor, apărute din vina operatorului atestat,;
b) constatarea transmiterii de către operatorul economic atestat a unor informaţii false sau inexacte privind capabilitatea tehnică şi/sau financiară, în urma sesizărilor făcute de către beneficiari;
c) încălcări ale prevederilor legale de sănătatea, securitatea muncii pentru activitatea de LST;
d) la constatarea neîndeplinirii condiţiilor precizate de procedură, cu privire la personalul calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător;
e) la constatarea neîndeplinirii condiţiilor precizate de procedură, cu privire la dotarea corespunzătoare cu scule, dispozitive sau utilaje;
f) în cazul nerespectării de către titularul atestatului a obligaţiilor prevăzute la capitolul 7;
g) pe baza sesizărilor făcute de către beneficiari sau organele de control abilitate;
h) în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare a titularului atestatului.
6.6.2. A-LST-R poate retrage atestatul acordat în următoarele cazuri:
a) în cazul a două suspendări ale atestatului;
b) operatorului economic care pe perioada suspendării atestatului prestează servicii/execută lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional;
c) în cazul în care titularul de atestat a prestat servicii/executat lucrări sub tensiune fără personal calificat şi autorizat pentru LST;
d) în cazul falimentului sau la schimbarea proprietarului operatorului economic atestat;
e) la cererea operatorului economic atestat;
f) retragerea atestatului conform ordinului 24/2007 al ANRE.
6.6.3. Suspendarea sau retragerea atestatului se va face la propunerea preşedintelui Comisiei de Atestare şi se va concretiza printr-o decizie semnată de Preşedintele A-LST-R.
6.6.4. Decizia A-LST-R privind suspendarea sau retragerea atestatului se comunică operatorului economic în cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii.Operatorul economic transmite A-LST-R originalul atestatului retras, în vederea anulării.
6.6.5. Operatorul economic căruia A-LST-R i-a retras atestatul în baza prevederilor art. 6.6.2. lit. a)—c) nu are dreptul să solicite un nou atestat într-o perioadă de minimum 2 ani ulterioară deciziei de retragere a atestatului.
6.6.6. Contestaţii
6.6.6.1. Operatorul economic are dreptul să conteste deciziile Comisiei în termen de 15 zile de la comunicarea acestora. Eventualele contestaţii se depun la secretariatul A-LST-R şi vor fi adresate preşedintelui Asociaţiei.
6.6.6.2. Contestaţiile vor fi analizate de către Comitetul Director al A-LST-R, în prezenţa reprezentanţilor comisiei.
6.6.6.3. Raspunsul la contestaţii se va transmite în termen de 30 de zile de la depunerea acestora.
6.6.6.4. In cazul în care operatorul economic nu este mulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa pentru soluţionare organelor în drept.
7. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE OPERATORULUI ECONOMIC ATESTAT
7.1.1. Operatorul economic atestat pentru LST are dreptul de a desfăşura activităţile de LST pentru nivelurile de tensiune şi categoriile de lucrări pentru care a primit atestatul, pe perioada de valabilitate a acestuia.
7.1.2. Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile atestatului şi ale reglementărilor în vigoare pentru LST;
- să menţină numărul minim corespunzător de personal calificat şi autorizat, precum şi de dotări tehnologice necesare;
- să presteze servicii/execute lucrări sub tensiune în instalaţii electrice numai la nivelul de tensiune pentru care este atestat;
- să întocmească şi să transmită anual la A-LST-R un raport întocmit pentru 12 luni anterioare şi care să cuprindă lista serviciilor/lucrărilor prestate/executate, beneficiarii acestora, structura de personal autorizat LST;
- să instruiască continuu personalul ce prestează servicii/execută lucrări sub tensiune.
8. MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI A TESTAŢI PENTRU LST
8.1.1. A-LST-R urmăreşte repectarea procedurii de atestare. În acest scop Comisia de Atestare:
- analizează rapoartele anuale ale operatorilor economici atestaţi;
- solicită informaţii şi documente care îi sunt necesare;
- solicită beneficiariilor de LST neconformităţile apărute, le centralizează şi pe baza lor poate decide suspendarea sau retragerea atestatului pentru LST.
8.1.2. În urma analizei, Comisia întocmeşte un raport privind menţinerea sau suspendarea atestatului. Acest raport va fi prezentat Consiliului Director al A-LST-R.
9. ÎNREGISTRĂRI
9.1.1. Cerere de atestare
9.1.2. Atestat
9.1.3. Scrisoare de respingere a atestării
9.1.4. Lista operatorilor economici atestaţi pentru LST (se publică pe site-ul A-LST-R www.alstr.ro )
10. ANEXE
1. Anexa 1- Cerere de atestare pentru activităţi LST
2. Anexa 2- Detalii privind modul de prezentare a documentaţiei anexate la cererea de atestare
3. Anexa 3- Detalii privind modul de prezentare a documentaţiei anexate la cererea de reatestare
4. Anexa 4- Lista tehnologiilor solicitate pentru atestare
5. Anexa 5- Model pentru întocmirea listei cuprinzând dotarea tehnico- materială
6. Anexa 6- Lista dotărilor minimale pentru atestare
7. Anexa 7- Model pentru întocmirea listei de personal autorizat
8. Anexa 8- Model de atestat
9. Anexa 9-Schema logică de aplicare a Procedurii.

Anexa 1

Numărul de înregistrare la operatorul economic solicitant:
/
Numărul de înregistrare la A-LST-R:
/
ADMISĂ/RESPINSĂ
Preşedintele A-LST-R

CERERE DE ATESTARE
pentru activităţi LST
Către,
Asociaţia pentru Lucru sub Tensiune din România (A-LST-R),
Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 3, judeţul Sibiu, cod poştal 550245, fax +40 69 207071
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul
în calitate de , solicit pentru operatorul economic
cu sediul
acordarea atestatului pentru desfăşurarea activităţiilor cu utilizarea de tehnologii de Lucru sub Tensiune:
pentru tehnologii înregistrate, conform detalierii din anexă, la
± 1-1000V (joasă tensiune), ± 1-750kV (înaltă tensiune)
± la distanţă, ± în vecinătate, ± în contact, ± la potenţial
Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
-este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr
-date de contact (telefon, fax, e-mail):
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.
Data Conducătorul unităţii
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare)

Anexă la Cererea nr /
Tehnologii solicitate pentru atestarea de către A-LST-R
Nr. Tehnologia LST Cod identificare

Conducătorul unităţii
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare)

Anexa 2
Detalii privind modul de prezentare a documentaţiei anexate la cererea de atestare
Dosarul de atestare va cuprinde documentele în următoarea ordine:
1. Cerere tip pentru atestare adresată A-LST-R înregistrată şi semnată de conducerea operatorului economic solicitant (Anexa 1);
2. Opis de documente (din dosar);
3. Memoriu de prezentare a operatorului economic solicitant, care să conţină domeniul de activitate, date despre modul de organizare a activităţii, date despre echipa de management şi orice alte informaţii considerate relevante de către operatorul economic;
4. Certificat constatator eliberat de oficiul registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înaintea datei de înregistrare a cererii de atestare;
5. Copii după documentele de înfiinţare ale operatorului economic solicitant (statut şi/sau contractul de societate);
6. Copie după atestatul la zi obţinut conform Ordinului 24/2007 al ANRE;
7. Minim 3 recomandări de la operatori economici beneficiari ai serviciilor prestate/lucrărilor executate de operatorului economic solicitant (servicii/lucrări fără tensiune pentru operatorii economici care solicită pentru prima dată atestarea);
8. Lista de referinţe (lista de servicii/lucrări reprezentative prestate/executate în ultimii 3 ani);
9. Lista tehnologiilor solicitate pentru atestare (Anexa 4);
10. Lista instrucţiunilor tehnologice de lucru sub tensiune;
11. Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială (Anexa 4);
12. Lista personalului autorizat pentru LST (Anexa 6);
13. Copii după taloanele de autorizare (model conform NTE 010/11/00);
14. CV-uri pentru cel puţin trei dintre persoanele autorizate (conform Ordin 24/2007 ANRE);
15. Lista procedurilor referitoare la LST pe care vrea să le utilizeze;
16. Procedurile de securitatea specifice pentru lucru sub tensiune;
17. Alte proceduri referitoare la LST, pe care vrea să le utilizeze;
18. Documente care confirmă că echipamentele şi sculele pe care le utilizează sunt certificate de organisme recunoscute şi poartă marca CE, dacă e cazul.
19. Programul de instruire pentru fiecare categorie de lucrător autorizat LST;
20. Copie dupa ordinul de plata prin care s-a achitat taxa de atestare. Valoarea taxei se stabileşte anual de către Adunarea Generală a A-LST-R şi se publică pe site-ul Asociaţiei.

Anexa 3
Detalii privind modul de prezentare a documentaţiei anexate la cererea de reatestare
Dosarul de reatestare va cuprinde documentele în următoarea ordine:
1. Cerere tip pentru reatestare adresată A-LST-R înregistrată şi semnată de conducerea operatorului economic solicitant (anexa 1);
2. Opis de documente (din dosar);
3. Memoriu de prezentare a operatorului economic solicitant, care să conţină domeniul de activitate, date despre modul de organizare a activităţii, date despre echipa de management şi orice alte informaţii considerate relevante de către operatorul economic;
4. Copie după atestatul la zi obţinut conform Ordinului 24/2007 al ANRE;
6. Minim 3 recomandări de la operatori economici beneficiari ai serviciilor/lucrărilor prestate/executate în tehnologii LST;
7. Lista de servicii/lucrări prestate/ executate în perioada deţinerii atestatului;
8. Lista instrucţiunilor tehnologice de lucru sub tensiune;
9. Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială (anexa 3);
10. Lista tehnologiilor solicitate pentru atestare (Anexa 4);
11. Lista personalului autorizat pentru LST (anexa 7);
12. Copii după taloanele de autorizare (model conform NTE 010/11/00);
13. CV-uri pentru cel puţin trei dintre persoanele autorizate (conform Ordin 24/2007 ANRE);
14. Lista procedurile referitoare la LST pe care vrea să le utilizeze;
15. Procedurile de securitatea specifice pentru lucru sub tensiune;
16. Alte proceduri referitoare la LST, pe care vrea să le utilizeze;
17. Documente care confirmă că echipamentele şi sculele pe care le utilizează sunt certificate de organisme recunoscute şi poartă marca CE, dacă e cazul;
18. Programul de instruire pentru fiecare categorie de lucrător autorizat LST;
19. Copie dupa ordinul de plata prin care s-a achitat taxa de reatestare. Valoarea taxei stabilită anual de către Adunarea Generală a A-LST-R şi se publică pe site-ul Asociaţiei.

Anexa 4
Tehnologiile solicitate pentru atestate de operatorul economic
Nr. Tehnologia LST Cod identificare

Secretar A-LST-R Preşedinte Comisie Atestare
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare A-LST-R)

Anexa 5
Nr. Dotare Nr. buc Proprietar
Utilaje
Scule şi dispozitive
Aparate de măsură şi verificare
Mijloace de protecţie
Echipamente de protecţie

Conducătorul unităţii
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare)

Anexa 6
Nr. Dotare Nr. buc Proprietar
Utilaje
Scule şi dispozitive
Aparate de măsură şi verificare
Mijloace de protecţie
Echipamente de protecţie
Preşedinte Comisie de Atestare
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare)

Anexa 7
nr.crt. Numele, Prenumele C.I. Nr. talon de autorizare Data vizei Nivel de autorizare
Conducătorul unităţii
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare)

Anexa 8

Nr Data acordării:
În temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu NTE 010/11/00 şi Aprobarea A-LST-R,
se acordă operatorului economic
, cu
sediul în
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr ,
reprezentat de
A T E S T A T
pentru desfăşurarea activităţiilor cu utilizarea de tehnologii de
Lucru sub Tensiune,
pentru tehnologii înregistrate, conform anexei, la
± 1-1000V (joasă tensiune), ± 1-750kV (înaltă tensiune)
± la distanţă, ± în vecinătate, ± în contact, ± la potenţial
Valabilitatea atestatului este de an(i) de la data deciziei A-LST-R,
în condiţiile menţionate în anexă
Data emiterii:
Preşedinte A-LST-R,

Atestatul nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana juridică la organul de atestare şi nici nu exonorează titularul de obligaţiile ce îi revin.
Prevederile (condiţiile de valabilitate ale Atestatului):
1. Prezentul document denumit în continuare atestat este acordat de Asociaţia pentru Lucru sub Tensiune din România (A-LST-R), persoană juridică română de drept privat, non profit, independentă, apolitică, fără scop patrimonial, înfiinţată în baza O.U.G. nr. 26/2000, cu sediul în municipiul Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 3, judeţul Sibiu, înregistrată în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Sibiu la poziţia 33/11.08.2003.
2. Atestatul se acordă în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi ale Regulamentului pentru atestarea A-LST-R.
3. Perioada de valabilitate a atestatului este de an(i), data expirării fiind:
4. Atestatul nu poate fi prelungit automat, în cazul în care se doreşte continuarea activităţilor atestate, titularul va solicita A-LST-R un nou atestat, în conformitate cu prevederile regulamentului. Cererea de atestare trebuie înregistrată la A-LST-R cu 2 luni înainte de data expirării.
5. Operatorul economic atestat pentru LST are dreptul de a desfăşura activităţile de LST pentru tehnologiile şi nivelurile de tensiune pentru care a primit atestatul, pe perioada de valabilitate a acestuia.
6. Pe perioada de valabilitate a atestatului, operatorul economic are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile atestatului şi ale reglementărilor în vigoare pentru LST
- să menţină numărul minim corespunzător de personal calificat şi autorizat _ să menţină dotarea minimă cu scule, dispozitive şi utilaje în bune condiţii
- să realizeze lucrări cu tehnologii sub tensiune în instalaţii electrice numai la nivelul de tensiune pentru care este atestat
- să întocmească şi să transmită anual la A-LST-R un raport întocmit pentru 12 luni anterioare şi care să cuprindă lista serviciilor prestate/lucrărilor executate, structura de personal autorizat LST, neconformităţile înregistrate
7. Operatorii economici care solicită reatestarea vor depune la secretariatul A-LST-R o cerere şi următoarele documente:
•Memoriu de prezentare a societăţii şi copii ale documentelor de înfiinţare ale acesteia;
•Copie după atestatul la zi obţinut conform Ordinului 24/2007 ANRE privind Regulamentul de atestare a operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţiile electrice din sistemul energetic, autentificat prin notariat (având categoria de instalaţii şi activitatea adecvată pentru care solicită atestarea);
•Minim 3 recomandări, lista de referinţe şi alte documente care demonstrează seriozitatea societăţii şi calitatea lucrărilor/serviciilor prestate/executate;
•Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială care să ateste capabilitatea solicitantului de a preta servicii/executa lucrări sub tensiune în instalaţiile electrice;
•Lista personalului autorizat pentru LST şi copii după taloanele de autorizare ale acestora; Operatorul economic trebuie să aibă:
a) pentru Înaltă Tensiune, minim -2 lucrători autorizaţi nivel I.3.T -3 lucrători autorizaţi nivel I.1.T
b) pentru joasă tensiune minim
-1 electrician autorizat cu grupa de autorizare III IPSM (conform NTE 010/11/00)
-2 electricieni autorizaţi cu grupa de autorizare I IPSM (conform NTE 010/11/00)
•CV-uri pentru cel puţin trei dintre persoanele autorizate (dintre care 1 să fie cu nivel I 3T sau cu grupa de autorizarea III IPSM)
•Lista instrucţiunilor tehnologice de lucru sub tensiune
•Lista instrucţiunilor specifice de securitatea muncii pentru servicii/lucrări sub tensiune
•Procedurile de securitatea specifice pentru lucru sub tensiune; alte proceduri referitoare la LST, pe care vrea să le utilizeze
•Documente care confirmă că echipamentele şi sculele pe care le utilizează sunt certificate de organisme recunoscute şi poartă marca CE
•Actul doveditor de achitare a taxelor de atestare
Operatorul economic, titular de atestat, care doreşte extinderea atestării pentru alte nivele de tensiune şi alte categorii de servicii/lucrări va respecta aceiaşi paşi ca şi în cazul procedurii de atestare iniţială.
În cazul modificării sau retragerii atestatului, titularul este obligat să transmită A-LST-R atestatul, pentru a fi anulat.
Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută sau a cărei transmitere este obligatorie se va face în scris şi se va putea transmite prin fax, curier sau serviciile poştale, la următoarea adresă: municipiul Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu nr. 3, judeţul Sibiu, cod poştal 550245, fax +40 69 207071, ROMÂNIA

Anexă la Atestatul nr /LST/
Tehnologiile atestate de A-LST-R operatorului economic
Nr. Tehnologia LST Cod identificare
Secretar A-LST-R Preşedinte Comisie Atestare
(nume, prenume, semnătura, ştampila de certificare A-LST-R)

in format pdf

Print Friendly, PDF & Email