in format pdf

REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE ATESTARE A
OPERATORILOR ECONOMICI CARE PRESTEAZĂ SERVICII/EXECUTĂ LUCRĂRI SUB TENSIUNE ÎN
INSTALAŢII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC NAŢIONAL

CAPITOLUL I

Cadrul legal

Art.1. Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Atestare a operatorilor economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune in instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional, denumit în continuare „Regulament”, este emis în conformitate cu NTE 010/11/00-Regulament pentru lucrul sub tensiune în instalaţii electrice.

CAPITOLUL II

Definiţii şi prescurtări

Art.2. În prezentul Regulament se folosesc termeni şi prescurtări care au următoarele semnificaţii:
a) Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE;
b) A-LST-R- Asociaţia pentru Lucru Sub Tensiune din Romania;
c) LST- Lucru Sub Tensiune;
d) ROF- Regulament de Organizare si Funcţionare a A-LST-R
e) Statut- Statutul A-LST-R
f) Comisia- Comisia de Atestare a operatorilor economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune in instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional
g) Procedura- Procedura de atestare a operatorilor economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune in instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional

CAPITOLUL III

Scop

Art.3. Prezentul Regulament:
a) stabileşte atribuţiile şi competenţele Comisiei de Atestare;
b) precizează relaţiile şi schimbul de informaţii între membrii Comisiei de Atestare şi operatorii economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune in instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional;
c) stabileşte modul de realizare şi gestionare a bazei de date cu operatorii economici atestaţi să presteze servicii/execute lucrări sub tensiune;

d) stabileşte modul în care se actualizează şi se întreţine site-ul A-LST-R, privitor la atestarea operatorilor economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune in instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional.

CAPITOLUL IV

Competenţe

Art.4. Comisia de Atestare a operatorilor economici care prestează servicii/execută lucrări sub tensiune in instalaţii electrice din Sistemul Electroenergetic Naţional, denumită în continuare „Comisia”, se constituie în baza art. 5 si 7a din Statutul A-LST-R, art.4 din ROF şi în urma Hotarârii Adunării Generale a A-LST-R din data de 11.03.2011.

Art.5. Comisia este formată din 9 membri, respectiv:
a) patru reprezentanţi CNTEE “Transelectrica” SA, din cadrul A-LST-R;
b) doi reprezentanţi ai SC Electrica SA, din cadrul A-LST-R;
c) un reprezentant al SC E.ON Energie SA, din cadrul A-LST-R;
d) doi reprezentanţi ai SC Smart SA, din cadrul A-LST-R.

Membrii comisiei îsi vor desemna un preşedinte şi un secretar. Presedintele va fi din CNTEE “Transelectrica” SA.

Art.6. Pe măsură ce alte entităţi, gestionare de reţea în cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional, vor adera la A-LST-R, componenţa comisiei poate fi completată cu reprezentanţi ai acestora, cu aprobarea Adunării Generale a A-LST-R.

Art.7. (1) Şedinţele Comisiei au loc în termen de două luni (45 zile lucrătoare) de la solicitarea de atestare depusă de un operator economic.
(2) Şedinţele Comisiei se desfăşoară în prezenţa a minimum 6 membri, aparţinând cel putin la trei entităţi distincte.
(3) Reprezentaţii operatorilor economici solicitanţi de atestate pot participa la şedinţele Comisiei, în calitate de invitaţi, în vederea susţinerii cererii, precum şi pentru eventuale lămuriri solicitate de membrii Comisiei.

Art.8. Comisia are următoarele competenţe:
a) analizează cererea de atestare / reatestare transmisă de operatorul economic;
b) analizează documentele în vederea atestării / reatestării, conform Procedurii;
c) analizează raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea de atestate;
d) hotărăşte atestarea / reatestarea sau refuzul de atestare / reatestare a operatorului economic;
e) hotărăşte modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului;
f) supune aprobării preşedintelui A-LST-R atestarea / reatestarea operatorului economic, precizând tipul şi perioada de valabilitate a fiecărui Atestat;
g) supune aprobării preşedintelui A-LST-R modificarea, suspendarea ori retragerea Atestatului.

Art.9. Hotărârile Comisiei se iau cu vot majoritar (majoritate simplă); în caz de balotaj, Comisia transmite preşedintelui A-LST-R propunerea, spre a decide.

Art.10. Documentele care se prezintă spre analiză Comisiei sunt următoarele:
a) documentele înscrise în Procedură la art. 6.1.;
b) raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea de atestate.

Art.11. Comisia, în urma analizării documentelor precizate la art. 10, propune preşedintelui A-LST- R, după caz:
a) Atestarea / reatestare, în cazul în care sunt integral îndeplinite criteriile stabilite prin Procedură; Comisia poate stabili cerinţe cărora operatorul economic trebuie să le dea curs cu prioritate în perioada de valabilitate a Atestatului;
b) Refuzul de a atesta operatorul economic, în situaţia în care acesta nu îndeplineşte criteriile stabilite conform Procedurii;
c) Modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului, având în vedere prevederile procedurii.

Art.12.
(1) Lucrările şedinţelor Comisiei sunt consemnate în procesul - verbal întocmit de către secretarul Comisiei.
(2) Procesul - verbal conţine următoarele date:
a) data de desfăşurare şi obiectul şedinţei;
b) ordinea de zi;
c) participanţii;
d) prezentarea succintă a discuţiilor referitoare la subiectele din ordinea de zi;
e) consemnarea opiniilor minoritare;
f) propunerea Comisiei privind atestarea / reatestarea operatorului economic, inclusiv recomandările cărora operatorul economic atestat trebuie să le dea curs cu prioritate; raportul Comisiei se constituie anexă la procesul - verbal;
g) propunerea Comisiei privind modificarea, suspendarea sau retragerea atestatelor; raportul Comisiei se constituie anexă la procesul - verbal;
h) numărul de voturi exprimate şi rezultatul votării propunerii Comisiei de Evaluare sau propunerii Comisiei, dacă diferă de cea precizată în raportul întocmit de Comisia de Evaluare;
i) alte concluzii ale şedinţei.
(3) Procesul - verbal este redactat în timpul şedinţei de către secretarul Comisiei şi se semnează de către membrii Comisiei, la terminarea şedinţei.
(4) Procesele - verbale semnate de membrii Comisiei se înregistrează şi se arhivează de către secretarul acesteia.

CAPITOLUL V

Responsabilităţi

Art.13. Preşedintele Comisiei:
a) Aprobă data şi ora de desfăşurarea a şedinţei de atestare;
b) Aprobă ordinea de zi a şedinţei Comisiei;
c) Asigură, prin secretarul Comisiei, informarea membrilor Comisiei cu privire la data, ora şi ordinea de zi a şedinţei Comisiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurare;
d) Conduce şedinţa Comisiei;
e) Supune la vot propunerea de atestare / reatestare a operatorului economic, de refuz al atestării sau de modificare, suspendare ori retragere a atestatului.
f) În cazul în care, din motive obiective, presedintele Comisiei nu poate participa la şedinţă, acesta va mandata unul dintre membrii Comisiei să-i preia atribuţiile.

Art.14. Secretarul Comisiei:
a) Întocmeşte ordinea de zi a şedinţei Comisiei, în baza solicitărilor de atestare şi o supune aprobării preşedintelui Comisiei;
b) Asigură centralizarea documentelor precizate la Art.11 în vederea analizării în şedinţa Comisiei;
c) Afişeaza pe site-ul A-LST-R componenţa Comisiei şi programul acesteia;
d) Gestionează baza de date a furnizorilor de servicii/prestatorilor de lucrări de LST şi întreţine pe site-ul A-LST-R această bază de date;
e) Redactează procesul - verbal al şedinţei Comisiei, conform Error! Reference source not found.2-aliniatul 3 şi asigură semnarea acestuia de către membrii Comisiei;
f) Transmite secretariatului A-LST-R un exemplar al procesului-verbal al şedinţei;
g) Asigură arhivarea proceselor - verbale ale şedinţelor Comisiei şi a dosarelor de atestare / reatestare.

Art.15. Cererea operatorului economic pentru care Comisia sau preşedintele A-LST-R solicită reanalizarea dosarului este transmisă preşedintelui Comisiei.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art.16. Componenţa Comisiei precum şi lista operatorilor economici atestaţi se publică pe pagina de Internet a A-LST-R.

in format pdf

 

Print Friendly, PDF & Email